สตรีและความเป็นผู้นำ

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคี ได้ร่วมจัดเสวนาเรื่อง สตรีและความเป็นผู้นำ ณ บางกองคลับ อาคารสาทรซิตี้

  โดย ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี  นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ร่วมเสวนาในครั้งนี้

  ค่ายบัณฑิตไม่โกง

  เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ร่วมกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประะเทศไทย จัดค่ายบัณฑิตไม่โกง ในโครงการเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 เป็นโครงการนำร่อง ณ วังรี รีสอร์ท

  จังหวัดนครนายก 

  โตไปไม่โกง Youth Power

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดงาน โตไปไม่โกง Youth power  เพื่อแสดงพลังโดยมีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไท มาเป็นประธานในพิธี และ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประะธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมเป็นประธานจัดงาน

  อบรมผู้นำเยาวชน

  เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกงในโครงการผู้นำเยาวชนให้กับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกะปิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 1,620 คน เพื่อให้เข้าใจถึงการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งไม่ดี และสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการ คือ ชื่อสัตย์สุจริต กระทำอย่างรับผิดชอบ รักความเป็นธรรมทางสังคม การมีจิตสาธารณะ และความพอเพียง 

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.