News

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า เยือนศูนย์ฯ 14 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 อาจาราย์ William Plater ผู้ก่อตั้งศูนย์สาธารณประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาเยือนศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ ทั้งสองแห่งให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในเรื่องของการให้ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการให้ในภูมิภาคเอเซีย  อาจารย์ Plater ได้นำเสนอเกี่ยวกับมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการให้ในปัจจุบันและแบ่งรูปแบบการให้ออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การให้ในรูปแบบของแต่ละประเทศ การให้ในรูปแบบของบริษัทข้ามชาติและการให้ในรูปแบบของระหว่างประเทศ ซึ่งอาจารย์ Plater ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ในรูปแบบของระหว่างประเทศว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มีการหยิบยกประเด็นต่างๆ มาพูดคุย เช่นเรื่องของการเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆของแต่ละประเทศเพื่อพัฒนาการให้ในรูปแบบของระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น ประเด็นในเรื่องของปรัชญาด้านการให้ การทำให้การให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความโปร่งใสได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในครั้งนี้ด้วย

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399