News

ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.2553

ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2553 (Corruption Perceptions Index 2010)
“ผลการจัดอันดับคอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย คะแนนดีขึ้น”
  องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่อันดับที่ 78 จากการจัดอันดับทั้งหมด 178 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่  9  จาก  23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย[1]  ซึ่งเป็นคะแนนและอันดับที่ดีขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้ว CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) – 10 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก และได้จัดทำดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 นี้ ได้จัดอันดับจากประเทศต่างๆ จำนวน 178 ประเทศ  โดยจัดอันดับจากผลสำรวจของสำนักโพลล์ต่างๆ จำนวน 13 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ 2552 ถึง 2553 ผลการจัดอันดับประจำปี พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 78  เท่ากับประเทศจีน โคลัมเบีย กรีซ เลโซโท เปรู เซอร์เบีย ขณะที่ เดนมาร์ก นิวซีแลนด์  สิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศที่ครองตำแหน่งที่หนึ่งร่วมกัน (9.3  คะแนน) ตามมาด้วย ฟินแลนด์และสวีเดน (9.2 คะแนน)  นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศที่มีคะแนนต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ สาธารณรัฐเชค กรีซ ฮังการี อิตาลี มาดากัสการ์ ไนเจอร์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งบรรดาประเทศเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน คะแนนที่ต่ำลงอาจบ่งชี้ได้ว่าภาพลักษณ์ของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาของภาคธุรกิจเอกชน ส่วนประเทศที่มีคะแนนต่ำสุดในการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ โซมาเลีย (1.1 คะแนน) พม่า (1.4 คะแนน) อัฟกานิสถาน (1.4 คะแนน) และอิรัก (1.5 คะแนน) ซึ่งประเทศที่มีคะแนนน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามหรือมีความขัดแย้งภายในประเทศ   จึงถูกมองว่าขาดความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง เมื่อพิจารณาเฉพาะการจัดอันดับของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ประเทศที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 คือ สิงคโปร์ (9.3 คะแนน) ส่วนประเทศที่มีคะแนนต่ำที่สุดคือ พม่า (1.4 คะแนน)  ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายและทุกประเทศที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “Restoring Trust: Global Action for Transparency” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2553  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ตารางที่ 1 ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

อันดับในเอเชีย อันดับจากประเทศทั้งหมด ประเทศ คะแนน จำนวนแหล่งข้อมูล คะแนนต่ำสุด – สูงสุด คะแนนปี  พ.ศ. 2552 อันดับในเอเชียปี  พ.ศ.2552
1 1 สิงคโปร์ 9.3 9 8.9-9.5  9.2 1
2 13 ฮ่องกง 8.4 8 7.4-8.9 8.2 2
3 17 ญี่ปุ่น 7.8 8 6.8-8.8 7.7 3
4 33 ไต้หวัน 5.6 9 5.1-7.1 5.6 4
5 36 ภูฏาน 5.0 4 5.1-6.6 5.0 7
6 39 เกาหลีใต้ 5.5 9 4.6-6.0 5.5 5
7 46 มาเก๊า 5.3 3 3.4-5.8 5.3 6
8 56 มาเลเซีย 4.5 9 3.3-6.3 4.5 8
9 78 จีน 3.6 9 2.3-5.5 3.6 9
9 78 ไทย 3.5 9 2.2-4.4 3.4 10
11 87 อินเดีย 3.4 10 2.6-3.9 3.4 10
12 91 ศรีลังกา 3.1 7 2.3-4.1 3.1 11
13 110 อินโดนีเซีย 2.8 9 1.6-4.0 2.8 12
14 116 เวียดนาม 2.7 9 1.9 -4.0 2.7 13
15 127 ติมอร์ 2.2 5 1.7 -3.1 2.2 17
16 134 บังคลาเทศ 2.4 7 1.5-4.0 2.4 15
16 134 ฟิลิปปินส์ 2.4 9 1.8-3.4 2.4 15
18 143 มัลดีฟส์ 2.5 4 1.7-2.7 2.5 14
18 143 ปากีสถาน 2.4 7 1.8-3.3 2.4 15
20 146 เนปาล 2.3 6 1.8-2.9 2.3 16
21 154 กัมพูชา 2.0 8 1.5-2.5 2.0 19
21 154 ลาว 2.0 4 1.5 -2.9 2.0 18
23 176 พม่า 1.4 3 0.9-1.9 1.4 20

     ที่มา:  วิเคราะห์ข้อมูลจาก http://www.transparency.org/         ตารางที่ 2  ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 – 2553 

ปี  พ.ศ.

คะแนน จำนวนแหล่งข้อมูล อันดับ จำนวนประเทศ
2538 2.79 7 34 41
2539 3.33 10 37 54
2540 3.06 6 39 52
2541 3.00 11 61 85
2542 3.20 12 68 98
2543 3.20 11 60 90
2544 3.20 12 61 91
2545 3.20 11 64 102
2546 3.30 13 70 133
2547 3.60 14 64 146
2548 3.80 13 59 159
2549 3.60 9 63 163
2550 3.30 9 84 179
2551 3.50 9 80 180
2552 3.40 9 84 180
2553 3.50 9 78 178

                        ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจาก http://www.transparency.org/   ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร และ ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กทม. 10240 โทรศัพท์ 02-727-3504-5  โทรสาร 02-374-7399www.transparency-thailand.org   

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399