News

อบรมผู้นำเยาวชน กรกฎาคม 2556

เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกงในโครงการผู้นำเยาวชนให้กับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกะปิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 1,620 คน เพื่อให้เข้าใจถึงการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งไม่ดี และสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการ คือ ชื่อสัตย์สุจริต กระทำอย่างรับผิดชอบ รักความเป็นธรรมทางสังคม การมีจิตสาธารณะ และความพอเพียง

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399