News

ผู้นำเยาวชน 2 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมผู้นำเยาวชนให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399