News

สตรีและความเป็นผู้นำ 24 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคี ได้ร่วมจัดเสวนาเรื่อง สตรีและความเป็นผู้นำ ณ บางกองคลับ อาคารสาทรซิตี้

โดย ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี  นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ร่วมเสวนาในครั้งนี้

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399