News

กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ 16 มิถุนายน 2552

เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2552  ที่ผ่าน  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ  ในระดับมัธยมศึกษาปีที 4-5      การดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกประเด็น เนื้อหาสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน  ตลอดจนได้รับความสนใจและความร่วมมือที่ดีจากน้อง ๆ  โดยกิจกรรมในวันนั้นประกอบได้ด้วย  กิจกรรมเป็ดหาบ้าน  กิจกรรมดร้าก้อนบอลรวมพลัง  กิจกรรมเรือมนุษย์ + ภาพเหมารวม  และกิจกรรม งูไต่บันได เสียงสะท้อนจากน้อง ๆ
1. ทำให้ไดเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่อง  การมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่  จิตสาธารณะ ศักดิ์ศรีความเป็นมนาย์และความเสมอภาคหญิงชาย
2. ความสนุกสนาน  ความสามัคคี  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  การวางแผน การทำงานเป็นทีม
3. ได้เรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหา

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399