News

ผู้นำเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย

ค่าย “ผู้นำเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย”

วันศุกร์ที่ 7  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  เราได้จัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย  ซึ่งมีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนต่าง ๆ เช่น เทพลีลา เทพศิรินทร์ร่มเกล้า รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มัธยมวัดบึงทองหลาง ยอแซฟอุปถัมภ์ฯ (สามพราน) โดยน้องๆ นักเรียนได้มาทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายอีกครั้ง เพื่อช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ ในฐานะที่เป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาคหญิงชายในโรงเรียนของน้องๆ

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399