CPCS

.NIDA.AC.TH

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
Contact
Address:
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Telephone: 02-377-7206, 02-378-1284
Fax: 02-374-7399
Mobile Phone Number: 02-727-3501-5
http://www.cpcs.nida.ac.th

 


You are here  : Home Contact us